Експертите в газовите инсталации

Какво правим?

1. Проектиране, доставка, изграждане и сервизно поддържане (в т.ч. обекти на ключ) на:

 • Магистрални газопроводи и съоръженията им;
 • Газоснабдителни системи;
 • Газорегулаторни и измервателни станции;
 • Газови инсталации и уреди в обществени и битови сгради;
 • Инфрачервено газово отопление;
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Парни, водогрейни котли и горивни уреди;
 • Инсталации за втечнени въглеводородни газове на промишлени и битови обекти;
 • Пълначни станции за втечнени въглеводородни газове;
 • Тръбопроводи за пара и гореща вода;
 • Съдове, работещи под налягане;
 • Продуктопроводи и технологични тръбопроводи;
 • Други инсталации и съоръжения.

2. Изчисляване и оптимизиране на лъчеви и сключени системи за разпределение и потребление на газа.

3. Технически консултации и експертизи по проектиране, доставка на енергийна ефективност, безопасност и надеждност.

4. Обучение на експлоатационния персонал за безопасна и безаварийна работа на съоръженията и инсталациите.

5. Абонаментно сервизно поддържане на инсталации и съоръжения (в т.ч. ремонтно-възстановителни работи).

6. Разработване на нормативи и фирмени спецификации.

7. Сертификация на продукти и системи.