english
web master
 
"ЕНЕРЖИ ТРЕЙД" ООД е 100% частна компания, притежаваща удостоверения за дейност за газови съоръжения, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и обучение на кадри за тези съоръжения от съответните държавни институции.

Фирмата ни разполага с модерна база и програмни продукти за изчисления на системи за разпределение на газа, газови инсталации, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и оценка на съоръжения с повишена степен на опасност, за тяхната безопасност, енергийна ефективност и екологосъобразност.

Ръководните кадри и водещите експерти на "ЕНЕРЖИ ТРЕЙД"ООД притежават висока професионална квалификация, специализирали са и успешно са преминали курсове за обучение в Холандия, Русия, Германия и други страни. Основни принципи, заложени в бизнес-плана на фирмата ни са компетентност, толерантност и защита интересите на клиентите ни.

Предмет на дейност

1. Проектиране, доставка, изграждане и сервизно поддържане (в т.ч. обекти на ключ) на:

- Магистрлани газопроводи и съоръженията им;
- Газоснабдителни системи;
- Газорегулаторни и измервателни станции;
- Газови инсталации и уреди в обществени и битови сгради;
- Инфрачервено газово отопление;
- Отопление, вентилация и климатизация
- Парни, водогрейни котли и горивни уреди;
- Инсталации за втечнени въглеводородни газове на промишлени и битови обекти;
- Пълначни станции за втечнени въглеводородни газове;
- Тръбопроводи за пара и гореща вода;
- Съдове, работещи под налягане;
- Продуктопроводи и технологични тръбопроводи;
- Други инсталации и съоръжения.

2. Изчисляване и оптимизиране на лъчеви и сключени системи за разпределение и потребление на газа.

3. Технически консултации и експертизи по проектиране, доставка на енергийна ефективност, безопасност и надеждност.

4. Обучение на експлоатационния персонал за безопасна и безаварийна работа на съоръженията и инсталациите.

5. Абонаментно сервизно поддържане на инсталации и съоръжения (в т.ч. ремонтно-възстановителни работи).

6. Разработване на нормативи и фирмени спецификации.

7. Сертификация на продукти и системи.

8. Изключителен представител за България на PIPELIFE Nederland B.V. на системата за газоразпределение POLSAFE; ETAPART, Германия - газово лъчево отопление; BOSH котли за отопление.